WordPress

Welcome

Chào mừng đến với quá trình cài đặt 5 phút nổi tiếng của Wordpress! Bạn có thể xem Tài liệu tham khảo. Nếu không, chỉ cần điền thông tin dưới đây và bạn sẽ trên con đường sử dụng nền tảng mạnh mẽ và mở rộng nhất trên thế giới.

Thông tin

Làm ơn cung cấp thông tin dưới đây. Đừng lo lắng, bạn luôn luôn có thể thay đổi những cài đặt này về sau.

Tên người dùng chỉ có thể dùng cá ký tự chữ, dấu cách, gạch dưới, gạch ngang, thời gian và biểu tượng @.

Mật khẩu sẽ được tạo tự động giúp bạn nếu để trống ô này.

Độ bảo mật

Hint: The password should be at least seven characters long. To make it stronger, use upper and lower case letters, numbers, and symbols like ! " ? $ % ^ & ).

Hãy kiểm tra kỹ lưỡng địa chỉ thư điện tử trước khi tiếp tục.